Reserveren

Je kunt via deze pagina een reservering maken voor zowel pension als dagopvang. Selecteer de gewenste data en vul de benodigde informatie in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om de reservering te bevestigen en eventuele verdere details te bespreken.
Alvast bedankt voor je vertrouwen in ons!

Kitten in pleeggezin

Voorwaarden voor het in pension geven van hond of kat

Zoals gehanteerd door de Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum ‘De Ark’ per 1 maart 2023.

Algemeen

De stichting regionaal dierenverzorgingscentrum ‘De Ark’ (hierna te noemen De Ark) verplicht zich het in pension gegeven dier naar beste vermogen en behoren te verzorgen.

Zij behoudt zich het recht voor, deze verzorging te doen plaatsvinden op de wijze die zij het beste acht. De eigenaar geeft alle relevante inlichtingen die voor een goede verzorging van het dier nodig zijn.

Bereikbaarheid eigenaar

Voor noodgevallen (calamiteiten en overlijden van het dier) vragen wij tijdens de pensionperiode een goed terugvaladres, dat op de hoogte is van de wensen van de eigenaar.

Opname

Huisdieren worden uitsluitend in pension genomen, indien een geldig entingbewijs kan worden overlegd. De dieren moeten minimaal twee weken voordat zij in pension komen ingeënt zijn.

Vereiste entingen:
Honden:
– Grote Cocktail (DHP) eens per 3 jaar
– Kleine Cocktail (L4) eens per jaar
– Kennelhoest neusenting eens per jaar

Wij gaan ook akkoord met een tieter bepaling, let op!

Zowel de Ziekte van weil als de Kennelhoest kunnen niet getieterd worden, hiervoor zal de hond dus alsnog jaarlijks geënt moeten worden.

Katten:
– Katten-  en niesziekte enting eens per jaar

Tevens moeten de dieren voorzien zijn van een registratienummer (tatoeage of chip). Voor dieren ouder dan 10 jaar eventueel ontheffing  in overleg met het zorgteam, dit wel ruim voor aanvang pensionperiode.

Parasietvrij

Alle dieren moeten vlo- en wormvrij zijn op het moment dat ze in pension komen. Als blijkt dat dit niet het geval is, heeft De Ark het recht om het dier alsnog te behandelen. Dit ter bescherming van de overige pensiondieren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar.

Voorbehoud van opname

De Ark behoudt zich altijd het recht voor te weigeren dieren in pension te nemen, indien zij meent dat het dier een bedreiging vormt voor de gezondheid van de overige dieren, of dat verblijf in pension de gezondheidstoestand van het dier zelf schaadt.

Aansprakelijkheid/schade

De Ark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade ten gevolge van ziekte, verwondingen, overlijden, of andere gebeurtenissen met betrekking tot het in pension genomen dier, of meegegeven spullen. Eigenaar is steeds aansprakelijk voor schade aan personen en zaken door het dier aangebracht, door welke oorzaak dan ook.

Betaling

Als dieren worden opgehaald voor 11.00 uur wordt de dag van halen niet berekend, m.u.v. de maanden juni, juli en augustus.

Boekingen worden bevestigd middels een per mail toegezonden pensionbevestiging. Een boeking staat vast, nadat de aanbetaling is voldaan. Het resterende pensionbedrag dient met het in pension brengen van het dier te worden voldaan.

Annulering

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang  van de besproken pensionperiode wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Bij tijdig annuleren wordt de aanbetaling teruggestort minus administratiekosten a € 10,00 euro.

Ziekte en ziektekosten

Ingeval van ziekte van het dier, of indien zij dit nodig acht, heeft De Ark het recht de eigen dierenarts consulteren. De kosten van consult en eventuele behandeling door de dierenarts alsmede de voorgeschreven medicijnen e.d. komen altijd voor rekening van de eigenaar en dienen bij het halen van het dier contant te worden voldaan

Eigendomsoverdracht

Indien het dier uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de overeengekomen pensionperiode niet is afgehaald zonder dat de eigenaar/gemachtigde contact heeft opgenomen gaan de eigendomsrechten van het dier over naar De Ark. De Ark is dan gerechtigd een andere eigenaar voor het dier te zoeken. De kosten van pensionverblijf tot aan de plaatsing worden op de eigenaar verhaald.

Medicijnen en eigen voer

Als uw huisdier medicijnen of speciaal dieetvoer gebruikt, wordt dat tijdens de pensionperiode uiteraard door ons gegeven. Zorgt u wel voor voldoende voer / medicijnen (liefst iets meer), evenals goede instructies betreffende hoeveelheid en gebruik. Medicijnen meebrengen in originele verpakking!

Geschillen

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen  worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur.

Contact